0
0 product(s) in the basket
Legal Notice;

Loi du 31 août 1998 transposant au droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Art. 4

Le producteur d’une base de données a le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de cette base de données.
Les extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données ne sont pas autorisées lorsqu’elles sont contraires à une une exploitation normale de la base de données ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de celle-ci.


Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtbescherming van databanken.

Art. 4

Producenten van databanken hebben het recht de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substancieel deel van de inhoud van hun databanken te verbieden
Herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële delenvan de inhoud van de databank zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van die databank of zij ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechmatige belangen van de producent van de databank.